O uczelni

Poznań wśród innych miast akademickich jest jednym z najważniejszych ośrodków szkolnictwa wyższego w Polsce. Ponad 140 tys. studentów wraz kadrą akademicką liczącą blisko 10 tys. osób stanowi przeszło 25% wszystkich mieszkańców miasta. Obecnie w stolicy Wielkopolski swoją działalność prowadzi 8 publicznych i 19 niepublicznych uczelni wyższych. Ponadto, 22 instytuty badawcze i 18 placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk uzupełniają sieć instytucji, tworzących podstawy akademickiego Poznania. Wiele kierunków badań realizowanych w Poznaniu można uznać za unikatowe, co sytuuje poznańskie środowisko naukowe jako jedno z wiodących w skali kraju oraz znajduje potwierdzenie w wielu rankingach, nagrodach czy różnorodnych formach współpracy
o charakterze międzyuczelnianym i międzynarodowym.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, najstarsza uczelnia na terenie miasta, która dała początek trzem innym poznańskim publicznym szkołom wyższym, stanowi największe i najbardziej różnorodne centrum życia akademickiego Poznania.

Społeczność uniwersytecką UAM tworzy dziś prawie 60-tysięczna wspólnota, złożona z nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników naukowo-technicznych, bibliotecznych, administracyjnych i zaplecza technicznego Uczelni. W ramach Uniwersytetu funkcjonuje obecnie 14 wydziałów (w tym wydział w Kaliszu), kilka jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych, ośrodki poza Poznaniem, różnorodne centra uniwersyteckie oraz wspólna placówka naukowo-badawcza dwóch partnerskich uniwersytetów.

Złożona struktura wewnętrzna przekłada się na bogatą ofertę kształcenia, jaką dzisiejszy Uniwersytet proponuje swoim obecnym i przyszłym studentom. Ponad 200 kierunków i specjalności, trójstopniowy model kształcenia, studia podyplomowe, zintegrowane studia dwukierunkowe, studia zagraniczne w ramach programów międzynarodowych stanowią jedyny w swoim rodzaju program zdobywania wiedzy pośród wszystkich poznańskich szkół wyższych.

Wykorzystanie tak dużego potencjału dydaktycznego jest możliwe przede wszystkim dzięki zaawansowanym i wyspecjalizowanym badaniom naukowym, które stanowią obok kształcenia główny nurt działalności Uczelni. O dynamice rozwoju naukowego i jakości prowadzonych prac badawczych świadczą m.in. nadawane stopnie i uzyskane tytuły naukowe. Każdego roku ok. dwadzieścia osób uzyskuje tytuły profesorskie, ok. czterdzieści - stopień naukowy doktora habilitowanego, a około dwieście osób - stopień naukowy doktora.

Poszczególne jednostki Uniwersytetu zajmują na terenie Poznania ponad czterdzieści różnej wielkości obiektów, o łącznej powierzchni ponad 330 tys. m2. W centrum miasta znajduje się jego główny gmach – Collegium Minus z siedzibą władz rektorskich, zabytkowa Aula Uniwersytecka oraz budynki Biblioteki Uniwersyteckiej i ośmiu wydziałów. Do obiektów „kampusu miejskiego” można zaliczyć również zespół budynków dydaktycznych przy ul. Szamarzewskiego oraz Collegium Hipolita Cegielskiego. Ważną „dzielnicą naukową” miasta w ostatnich latach stał się nowoczesny, nadal rozbudowywany, kampus uniwersytecki na Morasku. Swoje siedziby ma tam obecnie już pięć wydziałów. Niebawem dołączą do nich kolejne dwa, a także środowiskowe centra naukowe. Uniwersytet jest również właścicielem kilku ośrodków wypoczynkowych oraz obiektów pałacowych spełniających funkcję centrów konferencyjnych w pobliżu Poznania.

Obecny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, niosący spuściznę Akademii Lubrańskiego oraz tradycje Uniwersytetu Wazów i Sobieskiego  jest w pełni nowoczesną, dynamiczną i profesjonalną instytucją, kojarzoną z pracami naukowo-badawczymi odpowiadającymi najwyższym europejskim i światowym standardom, harmonijnie łączącą na różnych poziomach nauczania powszechność i masowość
z elitarnością studiów, stanowiąc przy tym integralną część miasta Poznania i regionu wielkopolskiego.

Zatem serdecznie zapraszam do studiowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - uczelni, której absolwenci wyposażeni są
w gruntowną wiedzę i umiejętności niezbędne w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy są wykształceni, twórczy, a jednocześnie umiejący szybko przystosować się do zmiennych warunków otoczenia.

 

Dane ekonomiczne Uniwersytetu z lat 2008 - 2011

PRZYCHODY UAM 2008 - 2011 [mln zł]

 1. Przychody z działalności operacyjnej, w tym:
 2. Przychody z działalności dydaktycznej
 3. Przychody z działalności badawczej
 4. Pozostałe przychody operacyjne

PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ  [mln zł]


 1. Dotacja z budżetu państwa
 2. Dotacja od samorządów
 3. Opłaty za usługi edukacyjne
 4. Pozostałe
 5. W tym projekty UE

RAZEM: 2008 – 361,7    2011 – 454,7


PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ  [MLN  ZŁ]

 1. Badania własne
 2. Działalność statutowa
 3. Projekty badawcze i rozwojowe
 4. Projekty NCBR, NCN ETC.
 5. Współpraca z zagranicą
 6. Sprzedaż prac badawczych i usługowych
 7. Pozostałe
 8. W tym zagraniczne

RAZEM : 2008 – 58,4   2011 – 81,0


WYDATKI INWESTYCYJNE [MLN ZŁ ]


 1. Program wieloletni
 2. Inwestycje MNISW
 3. Fundusze strukturalne
 4. Inne
 5. Wkład własny

RAZEM: 2008 – 101,6   2011 – 217,3

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.