Życiorys naukowy w pigułce

Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska:

- Zakład Fizyki Chemicznej, Wydział Chemii UAM – profesor, kierownik zakładu

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – rektor

 

Przebieg pracy naukowej; nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność; data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego:

 

a)       magistra: Wydział Chemii UAM, chemia, 1973

b)       doktora: Wydział Chemii UAM, chemia, 1979

c)       doktora habilitowanego: Wydział Chemii UAM, chemia, 1989

d)       profesora: Prezydent RP na wniosek Rady Wydziału UAM, nauki chemiczne, 1998

 

Wykaz najważniejszych publikacji - maksimum 10 pozycji z ostatnich 5 lat:


1)  A. Lewandowska, G. L. Hug, G. Hörner, D. Pogocki, F. Kazmierczak, B. Marciniak, “Intramolecular H-atom transfer reactions in rigid peptides. Correlated solvent and structural”, Can. J. Chem., 89, 266-279 (2011)

 

2)  M. Bayda, G. L. Hug, J. Lukaszewicz, M. Majchrzak, B. Marciniec, B.Marciniak,“Kinetics of reversible photoisomerization: determination of the primary quantum yields for the E–Z photoisomerization of silylenephenylenevinylene derivatives”, Photochem. Photobiol. Sci8, 1667-1685 (2009)

 

3)  G. Hörner, A. Lewandowska, G. L. Hug , , B. Marciniak “Solvent effects on the intramolecular hydrogen-atom transfer between tyrosine and benzophenone. Diverting reaction mechanisms in protic and nonprotic media” J. Phys. Chem. C, 113  11695-11703 (2009)

 

4)  G. Hörner, G. L. Hug, A. Lewandowska, F. Kazmierczak, B. Marciniak „Stereoselectivity of the Hydrogen-Atom Transfer in Benzophenone-Tyrosine Dyads. An Intramolecular Kinetic Solvent Effect”, Chem. Eur. J.15, 3061-3064 (2009)


5)  Hörner, G. L. Hug, D. Pogocki, P. Filipiak, W. Bauer, A. Grohmann, A. Lämmermann, T. Pedzinski, B. Marciniak “Head-to-Tail Interactions in Tyrosine/Benzophenone Dyads  in the Ground and the Excited-State. NMR and Laser Flash Photolysis Studies”, Chem. Eur. J. 14, 7913-7929 (2008)

 

 

6)  K. Bobrowski, C. Houée-Levin, B. Marciniak „Stabilization and reactions of sulfur radical cations: Relevance to one-electron oxidation of methionine in peptides and proteins” Chimia 2008, 62, 728-734

 

7)  G. Wenska, P. Filipiak, K.-D. Asmus, K. Bobrowski, J. Koput, B. Marciniak “Formation of a sandwich-structure assisted, relatively long-lived sulfur-centered three-electron bonded radical anion in the reduction of a bis(1-substituted-uracilyl) disulfide in aqueous solution” J. Phys. Chem. B 2008, 112, 10045 – 10053

 

8)  K. Bobrowski, G. L. Hug, D. Pogocki, B. Marciniak, C. Schöneich „Stabilization of sulfide radical cations through complexation with the peptide bond: mechanisms relevant to oxidation of proteins containing multiple methionine residues” J. Phys. Chem. B. 2007, 111, 9608 - 9620

 

9)  K. Bobrowski, G. L. Hug, D. Pogocki, B. Marciniak, Ch. Schöneich  ”Sulfur-radical cation-peptide bond complex in the one-electron oxidation of S-alkylglutathiones” J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 9236 – 9245

 

10)  J. Bartoszewicz, G. L. Hug , M. Pietrzak, , H. Kozubek, J. Paczkowski, B. Marciniak “Benzophenone-Phenylthioacetic Acid Tetraalkylammonium Salts as Effective Initiators of Free Radical Photopolymerization of Vinyl Monomers. Mechanistic Studies”, Macromolecues 40, 8642-8648 (2007)

 

 

 

Projekty badawcze realizowane w okresie ostatnich 5 lat:

 

Lata

Tytuł

Wynagrodzenie

2005-2007

Fotoindukowane reakcje prze­nie­sie­nia elektronu z udziałem fenylosilanów w roztworach - projekt badawczy promotorski 3 T09A 173 28 - kierownik projektu

 

Nie

 

2005–2008

Mieszane pary jonowe typu jon–rodnikojon. Otrzymywanie, fotochemia i zastosowanie w fotoinicjowaniu polimeryzacji wolnorodnikowej, - projekt 3 T09A 165 28 - kierownik projektu

 

Tak
2008-2009

Właściwości spektroskopowe i fotochemiczne wybranych polimerów aryleno-silileno-winylenowych i ich modelowych układów, - projekt badawczy promotorski NN 204 24 58 35 -  kierownik projektu

Nie

 

 

Inne projekty badawcze aktualnie realizowane:

 

- Badanie właściwości spektroskopowych, fotofizycznych i fotochemicznych związków organicznych o istotnym znaczeniu w biologii, medycynie, farmacji i chemii polimerów – w ramach działalności statutowej Wydziału Chemii UAM

 

- Subsydium profesorskie programu ”Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007-2010) „Fotoindukowane reakcje chemiczne związków organicznych zawierających atom siarki lub krzemu ważnych dla biologii i chemii materiałowej. Przeniesienie elektronu, atomu wodoru, fotoizomeryzacja”

 

- Projekt międzynarodowy COST Action CM0603 Free Radicals in Chemical Biology (2009-2011) “Indukowane fotochemicznie procesy rodnikowe w modelowych cząsteczkach aminokwasów i polipeptydów”

 

 

Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą:

 

Kraj

Instytucja

Rodzaj pobytu

Okres pobytu

Kanada

Simon Fraser University, Burnaby, B.C.

staż podoktorski

1980-1981 (14 miesięcy)

Kanada

Simon Fraser University, Burnaby, B.C.

staż podoktorski

1985 (3 miesiące)

Niemcy

Technische Universität, Braunchweig

staż podoktorski

1987 (2 miesiące)

Kanada

Simon Fraser University, Burnaby, B.C.

wizytujący profesor

1991 (5 miesięcy)

USA

Notre Dame Radiation Laboratory

stypendium Fulbright’a

1991-1992 (10 miesięcy)

USA

Notre Dame Radiation Laboratory

wizytujący naukowiec

1993-obecnie
(wielokrotne krótkoterminowe pobyty)

Japonia

Gunma University, Kiryu

wizytujący profesor

1997 (2 tygodnie)

Chile

University of Chile, Santiago

wizytujący profesor

2007miesiąc)

 

 

 

Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych:

 

Rodzaj wyróżnienia

Miejsce

Data

Nagroda Naukowa Zespołowa III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Warszawa

1987

Nagroda Naukowa Indywidualna Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Warszawa 1988

Nagroda J.M. Rektora UAM

Poznań

1978, 1979, 1982-1985,

1989, 1991, 1999-2007

Członek Editorial Board of Journal Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry

 

1999-obecnie

Stypendium Fulbright’a

 

1991/1992

Subsydium profesorskie programu ”Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

2007-2010

Medal Jana Zawidzkiego PTChem za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej

Warszawa

2009

 

Wykłady na zaproszenie w instytucjach naukowych:

 

Liczne wykłady w ośrodkach krajowych, m. in. Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Uniwersytecie Techniczno Przyrodniczym w Bydgoszczy, Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, Instytucie Chemii Bioorganicznej w Poznaniu oraz w ośrodkach zagranicznych, m.in. Simon Fraser University, Burnaby, Kanada, Notre Dame University, USA, Technische Universität, Braunschweig, Niemcy, Gunma University, Japonia, University of Chile, Santiago, Chile, Uniwersytet w Amsterdamie, Uniwersytet w Leidzie, Florida International University, w Miami, USA, w North Carolina State University w Raleigh, USA, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy.

 

Wykłady na zaproszenie na konferencjach międzynarodowych:

-  Gordon Research Conference, Electron Donor Acceptor Interactions, Salve Regina University, Newport, USA, 2000, “Photooxidation of sulfur-containing organic compounds in solution. Application in the free radical polymerization”,

-  9th International Symposium on Organic Free Radicals, Porto Vecchio, Francja, 2004 “Direct and sensitized photochemistry of aromatic carboxylix acids containing the thioether group. Steady-state and laser flash photolysisi studies”,

-  20th International Symposium on Radical Ion Reactivity ISRIR 2006, Włochy, Rzym, 2006, “Reactive Intermediates in the Photo-oxidation of Sulfur-Containing Organic Compounds”

-  VIII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików, Poznań, 5–7 czerwca 2006, ”Foto­induko­wane reakcje rodnikowe związków organicznych zawierających atom siarki”,

-  XXIII International Conference on Photochemistry, ICP2007, Köln, 2007, Modification of photochemical pathways of sensitized oxidation of phenylthioacetic acid. Effects of solvent and tetrabutylammonium salt.

-  Zjazd PTChem, Toruń, 2007, „Reakcje sensybilizowanego fotoutleniania związków organicznych zawierajacych atom siarki(II) w polimeryzacji wolnorodnikowej”

-  10th International Symposium on Organic Free Radicals (ISOFR 10) and  3rd Pacific Sympisum on Radical Chemistry (PSRC 3) , Herom Island, 3-9 sierpień 2008, “Photooxidation of sulfur-containing organic compounds. Mechanistic aspects”

-  13th Congress of the European Society for Photobiology (13th ESP) Wrocław, September 5/10, 2009, “Photooxidation of sulfur-containing organic compounds”

-  Zjazd PTChem, Lódź, 2009, “Fotoutlenianie związków organicznych zawierajacych atom siarki. mechanizmy reakcji”

 

 

Członkostwo w Radach Naukowych:

 

  1. Rada Naukowa Instytutu Chemii i Technologii Chemicznej w Warszawie (2000-2006, oraz 2008- 2010),
  2. Rada Naukowa Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (2003-2006 oraz 2011 - obecnie)

 

 

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

  1. Polskie Towarzystwo Chemiczne
  2. European Photochemistry Association
  3. Adger Academy (Norwegia)

 

Członkostwo w Editorial Boards:

1.  Editorial Board of Journal Photochemistry and Photobiology, A: Chemistry 1999- obecnie

Strategia

Zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2012.

Kliknij tutaj, aby pobrać dokument zawierający szczegółowe informacje.